Laat je inspireren door ons werk

Car detailing - Fiber optic - Ambient lighting - Light upgrade

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van LEDStyling.nl

 Artikel 1 Toepasselijkheid

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
"LEDStyling.nl”: LEDStyling.nl, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 52045919, dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;
"product” of "producten”: door LEDStyling.nl aangeboden of geleverde LED en andere verlichting of andere zaken;
"dienst” of "diensten”: door LEDStyling.nl geleverde diensten, zoals montage, onderhoud en service;
"afnemer”: de (potentiële) afnemer van de producten en/of diensten van LEDStyling.nl.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van LEDStyling.nl en op alle met LEDStyling.nl gesloten overeenkomsten. 
Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) afnemer gehanteerde algemene voorwaarden.
 
Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
Alle aanbiedingen van LEDStyling.nl zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de afnemer zijn onherroepelijk.
LEDStyling.nl is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
Onjuistheden in de orderbevestiging van LEDStyling.nl dienen binnen 5 werkdagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan LEDStyling.nl te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de afnemer daaraan gebonden is.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden LEDStyling.nl alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.
 
Artikel 3 Informatie en conformiteit
Vermeldingen van afmetingen, kleuren, kwaliteit, prestaties en andere eigenschappen worden met  zorg gedaan, maar LEDStyling.nl kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Deze vermeldingen gelden daarom bij benadering en zijn niet bindend. 
De afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan LEDStyling.nl verstrekte gegevens en informatie. LEDStyling.nl is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien de afnemer alle redelijkerwijs door LEDStyling.nl verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.
De afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem bestelde producten en de daarbij behorende verpakking en andere informatie voldoen aan de in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de afnemer.
 
Artikel 4 Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, de diensten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat LEDStyling.nl ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen offertes, tekeningen, verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan LEDStyling.nl. 
Het is de afnemer niet toegestaan om offertes van LEDStyling.nl en/of in het kader daarvan door LEDStyling.nl verstrekte documentatie aan derden ter beschikking te stellen.
De afnemer mag de producten uitsluitend aanbieden, verkopen en leveren onder het merk, het logo en de verpakking die LEDStyling.nl of haar leverancier aan de producten heeft toegekend.
 
Artikel 5 Prijzen
Door LEDStyling.nl opgegeven of met LEDStyling.nl overeengekomen prijzen zijn exclusief transport, exclusief BTW en andere belastingen en exclusief reis- en verblijfskosten en andere onkosten, tenzij expliciet anders is vermeld.
Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is LEDStyling.nl gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
Indien LEDStyling.nl bijkomende diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de opdrachtbevestiging/overeenkomst, is zij gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding aan de afnemer in rekening te brengen.
 
Artikel 6 Levertijd en termijnen
De door LEDStyling.nl opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden en termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding daarvan verplicht LEDStyling.nl niet tot schadevergoeding en geeft de afnemer niet het recht om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door LEDStyling.nl benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door LEDStyling.nl benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 
Artikel 7 Levering van producten
Voor de betekenis van door LEDStyling.nl gebruikte vervoers- en leveringstermen zijn de dan geldende Incoterms bepalend. Indien niet anders is overeengekomen geschiedt levering af fabriek.
LEDStyling.nl bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de afnemer om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de afnemer. Transport en/of verzending geschiedt voor risico van de afnemer. De afnemer dient transport/verzending te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Mocht een door de afnemer besteld product niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal LEDStyling.nl indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.
Indien de afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang LEDStyling.nl dat wenselijk acht voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. LEDStyling.nl heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen. 
LEDStyling.nl is niet verplicht om een verzoek van de afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat LEDStyling.nl daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de afnemer.
LEDStyling.nl is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 
Artikel 8 Installatie, onderhoud en andere diensten
LEDStyling.nl bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de diensten worden uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de afnemer.
Met LEDStyling.nl overeengekomen responstijden gaan in op de eerstvolgende werkdag na de dag waarop de melding door LEDStyling.nl is ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De afnemer dient zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen, die voor de uitvoering van de diensten van belang zijn.
Meerwerk zal door de afnemer worden vergoed op basis van de op dat moment bij LEDStyling.nl geldende tarieven. Er is in ieder geval sprake van meerwerk indien de door de afnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid of indien werkelijke gegevens afwijken van de offerte of opdrachtbevestiging.
De afnemer zorgt ervoor dat de medewerkers van LEDStyling.nl de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat de door de medewerkers van LEDStyling.nl in redelijkheid gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking worden gesteld, bij gebreke waarvan LEDStyling.nl gerechtigd is om de daardoor ontstane (extra) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
De afnemer is verplicht ten aanzien van de medewerkers van LEDStyling.nl alle vereiste of nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
De afnemer is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van (medewerkers van) LEDStyling.nl die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
De afnemer zal LEDStyling.nl vóór de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk in kennis stellen van geldende bijzondere veiligheids- en andere voorschriften.
De afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen.
De opdracht wordt als uitgevoerd/opgeleverd beschouwd, indien (i) de afnemer de werkzaamheden heeft goedgekeurd, (ii) de zaak, waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, door de afnemer geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen, (iii) LEDStyling.nl schriftelijk aan de afnemer heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en de afnemer niet binnen 5 werkdagen na die mededeling daartegen schriftelijk protesteert, of (iv) de afnemer de werkzaamheden niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen, die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname niet in de weg staan.
 
Artikel 9 Uitsluitingen
Werkzaamheden door LEDStyling.nl met betrekking tot onderzoek naar en/of herstel van gebreken of storingen, die veroorzaakt zijn door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of door het niet naleven van de door LEDStyling.nl gegeven aanwijzingen, voorschriften of (vervangings)adviezen, of die veroorzaakt zijn door (het gebrekkig functioneren van) apparatuur, programmatuur of andere producten van de afnemer of derden, door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, door vandalisme of door andere niet aan LEDStyling.nl toe te rekenen oorzaken, vallen niet onder de ondersteuning uit hoofde van de (service)overeenkomst en zullen door de afnemer worden vergoed op basis van de op dat moment bij LEDStyling.nl geldende tarieven.
Werkzaamheden door LEDStyling.nl in verband met het verhelpen van achterstallig onderhoud aan apparatuur ouder dan 12 maanden of in verband met wijzigingen in de configuratie van primair of secundair aangesloten apparatuur, zoals computers, netwerken, stuursystemen, audio, video & showcontrol systemen of beveiligingsinstallaties, vallen niet onder de ondersteuning uit hoofde van de (service)overeenkomst en zullen door de afnemer worden vergoed op basis van de op dat moment bij LEDStyling.nl geldende tarieven.
Apparatuur die vervangen dient te worden of waarvan de technische levensduur is verstreken (algehele slijtage) kan door LEDStyling.nl van verder onderhoud uit hoofde van de (service)overeenkomst worden uitgesloten. Indien LEDStyling.nl van dit recht gebruik maakt, zal zij de afnemer daarvan ten minste 1 maand
tevoren in kennis stellen.
 
Artikel 10 Overmacht
Indien LEDStyling.nl door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. 
Onder overmacht zijn mede te verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door LEDStyling.nl onvoorziene problemen bij productie of transport en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door LEDStyling.nl zijn ingeschakeld.
Indien LEDStyling.nl bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 11 Gebreken en reclame
Indien zich gebreken zouden voordoen in de producten of diensten als gevolg van productie- of materiaalfouten of fouten in de werkzaamheden, dan zal LEDStyling.nl de gebreken herstellen, de betrokken producten of diensten vervangen of opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van LEDStyling.nl. Deze garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie met een maximum van 12 maanden na levering.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken in of veroorzaakt door lampen, glaswerk, batterijen en accu’s en/of gebreken die (mede) het gevolg zijn van (i) normale slijtage, (ii) het door (personeel van) de afnemer niet in acht nemen van door LEDStyling.nl gegeven of op verpakkingen of in gebruiksaanwijzingen vermelde instructies, (ii) ander gebruik dan het normale voorziene gebruik, (iii) onoordeelkundig bewaren, onderhouden of gebruiken van de producten of achterstallig onderhoud, (iv) het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de producten, (v) naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de afnemer op maat geproduceerde en geleverde producten of diensten of (vi) vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is LEDStyling.nl niet aansprakelijk.
De afnemer dient de geleverde producten en diensten binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst resp. uitvoering nauwkeurig te inspecteren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten vrij van transportschade zijn ontvangen. 
De afnemer dient eventuele klachten over de producten of diensten of de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd na ontdekking bij LEDStyling.nl in te dienen. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.
Indien de afnemer reclameert is hij verplicht LEDStyling.nl de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van LEDStyling.nl te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
Voor een retourzending dient de afnemer de op de website van LEDStyling.nl (www.LEDStyling.nl) beschreven retourprocedure te volgen. Retourzending is uitsluitend mogelijk na online registratie en met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer en na verkrijging van de uitdrukkelijke toestemming van LEDStyling.nl. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer. LEDStyling.nl zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van LEDStyling.nl.
Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
De afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van LEDStyling.nl binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan LEDStyling.nl mede te delen, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.
Na constatering van een tekortkoming in een product is de afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 
Artikel 12 Aansprakelijkheid
Buiten het bepaalde in Artikel 11 heeft de afnemer geen enkele aanspraak op LEDStyling.nl wegens gebreken in of met betrekking tot de door LEDStyling.nl geleverde, verhuurde of in bruikleen gegeven producten of verrichte diensten. 
LEDStyling.nl is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van LEDStyling.nl.
LEDStyling.nl is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelen of nalaten van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen.
Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de afnemer.
De door LEDStyling.nl gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is LEDStyling.nl niet aansprakelijk.
In gevallen waarin LEDStyling.nl, onverminderd het bepaalde in dit Artikel 12, aansprakelijk is voor schade, zal een eventuele te betalen schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten of diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 5.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van LEDStyling.nl, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
Iedere vordering op LEDStyling.nl, tenzij deze door LEDStyling.nl is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
De afnemer zal LEDStyling.nl vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van LEDStyling.nl daaronder begrepen, die schade lijden als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de door of namens de afnemer verstrekte informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 
Artikel 13. Garantie
13.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van LEDStyling.nl genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, zal LEDStyling.nl de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door LEDStyling.nl en Opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal LEDStyling.nl ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal LEDStyling.nl tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
13.2 Indien LEDStyling.nl producten aan Opdrachtgever aflevert welke LEDStyling.nl van toeleveranciers heeft verkregen, is LEDStyling.nl nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop LEDStyling.nl ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten cq. onderdelen van de door LEDStyling.nl aan Opdrachtgever geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie bij de toeleverancier van de LEDStyling.nl te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de Opdrachtgever. Alle verzendkosten van Opdrachtgever naar LEDStyling.nl zijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. Garantie is uitgesloten op accu’s, batterijen en slijtdelen. Op de door LEDStyling.nl verkochte producten bestaat enkel garantie indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven. Garantie wordt uitgesloten op slijtdelen met als enige uitzondering fabricagefouten. Onder slijtdelen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij kwaliteitsvermindering (beschadiging, verstopping of achteruitgang) optreedt door gebruik.
13.3 LEDStyling.nl staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de producten, noch staat LEDStyling.nl in voor zodanige adviezen of instructies van Opdrachtgever aan zijn afnemers.
13.4 De producten blijven volledig voor risico van Opdrachtgever in het geval door LEDStyling.nl aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van LEDStyling.nl en niet in redelijkheid van Opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.
13.5 Mocht de Opdrachtgever eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de LEDStyling.nl verrichten of door anderen laten verrichten, zal LEDStyling.nl niet gehouden zijn zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door Opdrachtgever of gelieerde partijen ongeëigend gebruik van de goederen heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
LEDStyling.nl behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is LEDStyling.nl gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
De afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. 
De afnemer is verplicht de verhuurde of in bruikleen gegeven zaken en de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van LEDStyling.nl te bewaren.
LEDStyling.nl heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en documenten die LEDStyling.nl uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op de afnemer heeft of mocht krijgen. De afnemer komt jegens LEDStyling.nl geen retentierecht op de door LEDStyling.nl geleverde producten toe.
Een door LEDStyling.nl verhuurde of in bruikleen gegeven zaak blijft te allen tijde eigendom van LEDStyling.nl. De afnemer is niet gerechtigd de verhuurde of in bruikleen gegeven zaak te verkopen, verpanden, verhuren of op enige wijze aan een derde ter beschikking te stellen. 
De afnemer dient de verhuurde zaak direct na afloop van de huurtermijn en de in bruikleen gegeven zaak op eerste verzoek van LEDStyling.nl, maar uiterlijk 14 dagen na terbeschikkingstelling, aan LEDStyling.nl te retourneren.
Indien de afnemer een of meer in bruikleen verkregen demonstratiematerialen van LEDStyling.nl niet, niet tijdig of niet in de oorspronkelijke staat inclusief verpakking retourneert, is hij op eerste verzoek van LEDStyling.nl verplicht om deze demonstratiematerialen af te nemen tegen betaling van de nieuwwaarde ervan.  
Ingeval van schending van een van de in dit artikel opgenomen verbintenissen door (personeel van) de afnemer verbeurt de afnemer ten opzichte en ten behoeve van LEDStyling.nl een aan LEDStyling.nl toekomende boete van EUR 5.000,- per overtreding en van EUR 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van LEDStyling.nl op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd het recht van LEDStyling.nl om nakoming van deze verbintenis te vorderen.
 
Artikel 15 Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van LEDStyling.nl te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Huurtermijnen en eventuele door LEDStyling.nl bepaalde waarborgsommen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
LEDStyling.nl heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen. 
Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de afnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van twee (2) % per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-. 
De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. LEDStyling.nl is steeds bevoegd om alles wat zij aan de afnemer schuldig is te verrekenen met wat de afnemer, al dan niet opeisbaar, aan LEDStyling.nl schuldig is.
Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de afnemer in staat van faillissement geraakt of (voorlopige) surseance van betaling vraagt.
 
Artikel 16 Annulering
De afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van LEDStyling.nl en de winstderving door LEDStyling.nl, te vermeerderen met BTW, aan LEDStyling.nl te vergoeden.
 
Artikel 17 Vertegenwoordiging
Indien de afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover LEDStyling.nl aansprakelijk als ware hij zelf afnemer.
 
Artikel 18 Slotbepalingen
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. LEDStyling.nl en de afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar LEDStyling.nl is gevestigd.
Op alle overeenkomsten die door LEDStyling.nl worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980), van toepassing.
Alle geschillen tussen LEDStyling.nl en de afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond, Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is LEDStyling.nl bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de afnemer te wenden.